Предмет вивчення навчальної дисципліни «Лінгвокраїнознавство Франції та франкомовних країн»: лінгвокраїнознавчі відомості про Францію та франкомовні країни (Бельгію, Швейцарію, Канаду). 

Мета дисципліни «Лінгвокраїнознавство Франції та франкомовних країн» полягає у формуванні системи сучасних лінгвокультурних знань, переважно про специфіку мовних картин світу і відповідних особливостей мовної поведінки носіїв іноземної мови, яка вивчається.

Передумови для вивчення дисципліни: оволодіння фаховими компетентностями, що формуються під час вивчення дисципліни «Французька мова: практичний курс».