Мета вивчення навчальної дисципліни «Практичний курс румунської мови» є практичне оволодіння студентами системою румунської мови та нормами її функціонування у мовленнєвих комунікативних ситуаціях в різних сферах суспільно-політичного життя та побуту; формування у студентів вмінь та навичок вільного володіння всіма видами мовленнєвої діяльності, формування у студентів лінгвістичної та комунікативної компетенції;  розвиток вмінь студентів використовувати широкий обсяг граматичних структур та лексичних одиниць в усному та писемному мовленні з урахуванням комунікативної ситуації.