Мета викладання навчальної дисципліни «Історія української літератури (ХІ-XVIII ст.)»  – дати студентам необхідну суму знань з історії української літератури Х – ХVІІІ століть, висвітлити на їх основі найбільш типові явища і факти літературного життя і процесу, показати гуманістичний пафос літератури, ідейно-естетичні особливості та їх еволюцію протягом століть, розвиток родо-жанрової системи, самодостатню цінність творів давнього письменства і використання його кращих здобутків письменниками нової й новітньої української літератури (ХІХ – ХХ століть).

Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія української літератури (ХІ-XVIII ст.)»є: протягом усього процесу його викладання провести послідовний системний і детермінований аналіз літературного процесу (стильових епох, літературних явищ, постатей і творів). Як наслідок – виробити у студентів стійке й усвідомлене розуміння того, що українське письменство Х – ХVІІІ століть є самодостатньою і, водночас, невід’ємною, важливою, органічною і цінною частиною всієї національної (української) літератури.


Завдання курсу:

 

– поглибити  знання студентів про специфіку художньої літератури для дітей, її жанрове розмаїття та художнє оформлення книг для дітей;

– визначити своєрідність дитячої літератури, специфіку понять «дитяча література» і «дитяче читання» та педагогічні функції дитячої літератури;

– сприяти засвоєнню теоретичного матеріалу і умінню викласти його літературно грамотно, логічно послідовно;

– навчити користуватися науковою, довідковою літературою, самостійно поглиблювати свої знання з дитячої літератури.

 

Студенти повинні знати:

 

– джерела та специфіку дитячої літератури;

– основні теоретичні питання дитячої літератури;

– етапи розвитку української дитячої літератури;

– жанрові особливості дитячої літератури;

– творчість провідних українських письменників;

 

Студенти повинні вміти:

 

– аналізувати основні тенденції розвитку літературного процесу в Україні;

– простежувати ідейно-художню специфіку творчості дитячих письменників (спільне/відмінне);

– визначати тему, ідею, сюжетну лінію, мову і стиль твору;

– використовувати здобутки сучасної дитячої літератури під час студійної роботи.


Мета викладання навчальної дисципліни «Ділова українська мова» – розвиток інтересу до державної мови, розуміння її значущості у житті кожного громадянина України, формування національно-мовної особистості, поглиблення знань студентів про норми сучасної української мови, навчання усної і писемної ділової комунікації; підвищення та вдосконалення рівня культури мовлення майбутніх фахівців тощо.Мета дисципліни полягає в отриманні студентами необхідних теоретичних знань з літературного редагування, а також у виробленні ними практичних навичок редакторської роботи з текстом. 

Завдання курсу – допомогти студентам опанувати методику аналізу та літературного редагування тексту. 

Предметом курсу „Літературне редагування” є редакторська праця, спрямована на аналіз і підготовку журналістського матеріалу до друку, яку виконує літредактор

 Вимоги до знань та вмінь. 

Після завершення навчального курсу студенти повинні знати:

- типологічні особливості газети, журналу, книги як видання; 

- загальну структуру та окремі елементи видання, принципи, правила, засоби його оформлення; 

- основні характеристики тексту як продукту авторської діяльності та предмету сприймання і розуміння; 

- специфіку журналістської творчості; 

- сучасні технології видання газети, журналу, книги, створення їх електронної версії тощо. 

Студенти повинні здобути такі практичні навички: 

- самостійно створювати тексти різних жанрів; 

- аналізувати чужі тексти і готувати їх до друку (а для цього – володіти логікою аналізу, методами обробки тексту); 

- зробити макет видання і навіть здійснювати його верстку; 

- організовувати роботу колективу, який займається видавничою справою.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є одиниці різних структурних рівнів української мови, їхня природа, класифікація, особливості функціонування; норми сучасної української літературної мови; науковий стиль та його засоби, види і жанри наукових текстів; усне і писемне академічне мовлення.

Метою вивчення дисципліни є: розвиток інтересу до державної мови, розуміння її значущості у житті кожного громадянина України, формування національно-мовної особистості, поглиблення знань студентів про норми сучасної української мови, навчання усної і писемної академічної комунікації; підвищення та вдосконалення рівня культури мовлення майбутніх фахівців тощо. Основними завданнями вивчення дисципліни є: сформувати чітке і правильне розуміння ролі державної мови у професійній діяльності; забезпечити досконале володіння нормами сучасної української літературної мови та дотримання вимог культури усного й писемного мовлення; розвинути вміння й навички продукувати якісні наукові тексти різного фахового спрямування; сформувати навички оперування фаховою термінологією, редагування, коригування та перекладу ділових і наукових текстів; прищеплення навичок користування лінгвістичними термінологічними і енциклопедичними словниками, додатковою лінгвістичною літературою, лінгвістичними науковими журналами тощо.

Міждисциплінарні зв’язки: вивченням курсу зумовлено використання інформації  теоретичного та прикладного характеру зі вступу до мовознавства, фонетики, лексикології, словотвору, морфеміки, морфології, синтаксису сучасної української мови, стилістики, культури мови, діалектології, основ наукових досліджень, риторики тощо.


Метою викладання навчальної дисципліни     «Українська мова»     є: формування у студентів понятійного апарату до означеного курсу, розуміння теоретичних положень з фонетики, графіки, орфографії, орфоепії, лексики і фразеології, морфеміки і словотвору, граматики, морфології та синтаксису, пунктуації, стилістики, ділового мовлення.

Основними завданнями вивчення дисципліни  «Українська мова» є:

навчити студентів диференціювати,  вимовляти, характеризувати звуки мови; коментувати правопис орфограм, опанувавши базові теоретичні положення вищеназваних розділів української мови; здійснювати лексичний, морфемний, словотвірний, морфологічний та синтаксичний опис мовних одиниць тощо.


В умовах розбудови української держави дедалі більшого значення набувають проблеми духовної культури нації, піднесення вартості української мови, вихід її на міжнародну арену як мови суверенної держави, що передусім залежить від функціонування української літературної мови у професійній сфері. Курс «Ділова українська мова» органічно продовжує формування національно мовної особистості, розширює мовну компетенцію майбутнього спеціаліста у професійній сфері. Особлива увага приділяється формуванню навичок професійної комунікації, студіюванню особливостей фахової мови, розвитку культури мови, мислення і поведінки особистості

Мета курсу: сформувати у майбутніх спеціалістів уміння і навички досконалого володіння українською літературною мовою у професійній сфері.