Метою викладання навчальної дисципліни     «Українська мова»     є: формування у студентів понятійного апарату до означеного курсу, розуміння теоретичних положень з фонетики, графіки, орфографії, орфоепії, лексики і фразеології, морфеміки і словотвору, граматики, морфології та синтаксису, пунктуації, стилістики, ділового мовлення.

Основними завданнями вивчення дисципліни  «Українська мова» є:

навчити студентів диференціювати,  вимовляти, характеризувати звуки мови; коментувати правопис орфограм, опанувавши базові теоретичні положення вищеназваних розділів української мови; здійснювати лексичний, морфемний, словотвірний, морфологічний та синтаксичний опис мовних одиниць тощо.


В умовах розбудови української держави дедалі більшого значення набувають проблеми духовної культури нації, піднесення вартості української мови, вихід її на міжнародну арену як мови суверенної держави, що передусім залежить від функціонування української літературної мови у професійній сфері. Курс «Ділова українська мова» органічно продовжує формування національно мовної особистості, розширює мовну компетенцію майбутнього спеціаліста у професійній сфері. Особлива увага приділяється формуванню навичок професійної комунікації, студіюванню особливостей фахової мови, розвитку культури мови, мислення і поведінки особистості

Мета курсу: сформувати у майбутніх спеціалістів уміння і навички досконалого володіння українською літературною мовою у професійній сфері.