Метою курсу "Вступ до германської філології" є познайомити здобувачів вищої освіти з азами германіської філології, дати уявлення про специфіку германських мов в цілому і про особливості історичного розвитку мов цієї групи, дослідити  історію давніх германців, їх розселення на території Європи, визначити  основні племінні угруповання, на основі яких згодом була проведена класифікація германських мов. 

Завдання курсу передбачає вміння знаходити споріднені риси, які об'єднують германські мови і виділяють їх у складі індоєвропейської мовної сім'ї; встановлювати загальні закономірності мовного розвитку, а також певні специфічні риси, притаманні окремим германським мовам і обумовлені взаємодією внутрішніх і зовнішніх факторів. 


Метою курсу “Стилістика англійської мови” – є забезпечення здобувачів вищої освіти необхідним об’ємом знань, вмінь та навичок, що розкривають особливості лінгвістичної природи стилістичних засобів мови у системі, пояснюють функціональні можливості цих засобів, надають аналіз та описують характерні риси функціональних стилів сучасної англійської мови. Курс стилістики має зв’язок з такими лінгвістичними дисциплінами, як-от порівняльна лексикологія, порівняльна граматика, вступ до перекладознавства.  Курс стилістики англійської мови сприяє не тільки розумінню лінгвостилістичних проблем, а й має підвищити культурну компетенцію здобувачів вишої освіти..

Курс “Стилістика англійської мови” знайомить здобувачів вищої освіти з сучасними дослідженнями за основними напрямками лінгвістичної стилістики у нашій країні та за її межами, з різноманітними методами стилістичних досліджень, розвиває вміння визначати та пояснювати явища, що характеризують як стилістичні, відпрацьовує навички стилістичного розбору і тлумачення тексту. Лекційні та семінарські заняття спрямовані на те, щоб показати студентам, яким чином використовуються на практиці теоретичні положення курсу.

Англомовне викладення теоретичних понять супроводжується прикладами як з англійської, так і з української художньої літератури, що істотно сприяє розумінню вираження певних нюансів стилістично забарвлених понять.


"Англійська мова"  є однією з провідних дисциплін у підготовці здобувача вищої освіти, оскільки вона забезпечує сучасну мовленнєву підготовку. Головна мета курсу – навчання усному мовленню на основі розвитку необхідних автоматизованих мовленнєвих навичок, розвиток техніки читання та вміння розуміти англійський текст, що містить засвоєну лексику та граматику, а також розвиток навичок письмового мовлення.  Основною метою  курсу є оволодіння студентами комунікативними, загально-науковими, спеціалізовано-професійними компетентностями. Завданням курсу є навчити здобувача вищої освіти сприймати автентичні тексти (висловлювання), говорити, спілкуватися англійською мовою, читати в оптимальному темпі без помилок з розумінням того, про що йдеться у тексті, грамотно писати англійською мовою .

Предметом  вивчення  навчальної дисципліни «Англійська мова:теоретичний та практичний курс» є розуміння мови як системи та як динамічної структури, усвідомлення природи і закономірностей її функціонування, особливостей і динаміки процесів, що проходять у мові, мови як результату низки змін, обумовлених власне мовними чинниками, закладеними у природі самої мови, і також позалінгвальними факторами.

Метою вивчення дисципліни є: опанування студентами таким рівнем знань, навичок і вмінь, який забезпечить необхідну комунікативну спроможність у сферах ситуативного та професійного спілкування в усній та письмових формах; читання оригінальної професійно спрямованої та спеціалізованої літератури; спілкування по загальним питанням спеціальності; виконання граматичних завдань здобувачів вищої освіти; розвиток у здобувачів вищої освіти умінь переносу знань та навичок у нову ситуацію на основі здійснення проблемно-пошукової діяльності; досягання широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних соціокультурних проблем, для того щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій.

Курс тісно пов’язаний із циклом теоретичних лінгвістичних дисциплін (лексикологія, стилістика, країнознавство, теоретична граматика), адже професійні компетенції вчителя іноземної мови потребують не тільки високого практичного рівня мовної підготовки, але й поглиблених знань стосовно загальних закономірностей функціонування мовної системи.


Предмет вивчення навчальної дисципліни "Порівняльна типологія англійської та української мови" становлять фонетичні, морфологічні, лексичні, граматичні та синтаксичні характеристики англійської та української мови включаючи їх аломорфні та ізоморфні риси.

Метою викладання курсу «Порівняльна типологія англійської та української мови» є формування у здобувачів вищої освіти вмінь та навичок знаходити й ефективно використовувати при вивченні англійської та української мови спільні та відмінні риси в системі фонетичних, фонологічних, лексичних, граматичних і синтаксичних явищ англійської та української мови.