Дисципліна передбачає забезпечення системних знань студентів з теорії та історії світової літератури в діахронії її розвитку, формування навичок теоретико-літературного та історико-літературного мислення з наданням уявлення про основні літературні процеси тієї чи іншої історичної епохи та особливості творчого спадку найвидатніших представників; уміння самостійно аналізувати художній твір, його основну ідею, сюжет та композицію, визначати стилістичні засоби створення художнього образу. Мета курсу передбачає засвоєння динаміки розвитку літературного процесу в історичному контексті.