Предмет вивчення навчальної дисципліни «Методика навчання іноземних мов та культур»

 включає - зміст і структуру курсу румунської мови та культури у загальноосвітньої школі; шкільну програму з румунської мови та літератури; чинні  підручники для 5 – 11 класів; дидактичні основи навчання мови; традиційні та інноваційні методи і прийоми навчання румунської мови та літератури; урок як основна форма організації навчально–виховного процесу та його типи; методику вивчення основних питань шкільного курсу мови (фонетики, лексики, будови слова і словотвору, морфології, синтаксису, культури мовлення) та румунської літератури; позакласну роботу з румунської мови у загальноосвітньої школі.


Дисципліна передбачає забезпечення системних знань студентів з теорії та історії світової літератури в діахронії її розвитку, формування навичок теоретико-літературного та історико-літературного мислення з наданням уявлення про основні літературні процеси тієї чи іншої історичної епохи та особливості творчого спадку найвидатніших представників; уміння самостійно аналізувати художній твір, його основну ідею, сюжет та композицію, визначати стилістичні засоби створення художнього образу. Мета курсу передбачає засвоєння динаміки розвитку літературного процесу в історичному контексті.